Prof. dr hab. n. med. Piotr Malara
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
MSc. Implantolog,    MSc. Ortodonta

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej.  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym. Postanowieniem z dnia 18 marca 2024 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

Piotr Malara ukończył szkolenie podyplomowe w zakresie implantologii stomatologicznej organizowane przez Uniwersytet Warwick w Wielkiej Brytanii oraz General Implant Forum and Training pod kierunkiem naukowym prof. S. Hardinga. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie medycyny estetycznej. Piotr Malara odbył również 8-miesięczny staż w jednej z najlepszych kliniki periodontologicznych w Londynie pod kierunkiem Dra H. Algraffee i uzyskał brytyjski certyfikat kompetencji w zakresie leczenia chorób przyzębia.

W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc jedne z najbardziej prestiżowych na świecie studiów w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem .

W roku 2021 uzyskał tytuł Master of Science in Specialized Orthodontics na Uniwersytecie Duissburg-Essen w Niemczech.

Obecnie pełni funkcję ordynatora Ośrodka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci i Młodzieży w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. W skład ośrodka, którym kieruje, wchodzi Pododdział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dla Dzieci, Poradnia Wad Rozwojowych Twarzoczaszki oraz Poradnia Ortodontyczna dla dzieci z wadami wrodzonymi i rozwojowymi.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej oraz medycyny estetycznej oraz promotorem kilku doktorów nauk medycznych.

Obszar zainteresowań zawodowych:

– zaawansowana implantologia i chirurgia stomatologiczna,
w tym zabiegi:
* mnogie implantacje pod odbudowy protetyczne całych łuków;
* implantacje (w tym mnogie) połączone z zabiegiem podnoszenia dna zatoki szczękowej;
* implantacje (w tym mnogie) połączone z augmentacją kości;
* implantacje pojedyncze pod korony protetyczne;
* implantacje z natychmiastowym obciążeniem uzupełnieniem protetycznym CAD/CAM
* a także podstawowa implantologia – pojedyncze punkty;

– zaawansowana implantoprotetyka w tym przede wszystkim:
* stałe odbudowy protetyczne całych łuków zębów w oparciu o łączniki indywidualne CAD/CAM
* ruchome odbudowy protetyczne w oparciu o precyzyjne elementy CAD/CAM

– zaawansowana chirurgia stomatologiczna i szczękowa
w tym zabiegi:
* podnoszenie dna zatoki szczękowej;
* augmentacje kości, w tym autoprzeszczepy;
* ekstrakcje zębów zatrzymanych, resekcje korzeni, hemisekcje;
* chirurgia przedprotetyczna;
* chirurgia ortognatyczna;
* chirurgia periodontologiczna - pokrywanie recesji dziąsłowych, przeszczepy dziąseł i inne.