RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DENTARIS Piotr Malara z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Łowiecka 12b/1a (NIP: 641-176-88-69, REGON: 272148766), prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną DENTARIS w Katowicach, ul. Kossutha 3/1 (NIP: 641-176-88-69, REGON: 272148766-00022).

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres email: a.czerwiakowska@dentaris.pl lub na adres pocztowy ul. Kossutha 3/1, 40-844 Katowice.

3. Źródłem danych są osoby, których dane te dotyczą.

4. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja usług medycznych - diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w Naszej Placówce. Na wskazany przez Państwa adres e-mail przesyłane mogą być informacje marketingowe dotyczące działalności Naszej Placówki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane te dotyczą.

5. Kategorie gromadzonych danych: imię i nazwisko, numer PESEL, dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje o stanie zdrowia i przebiegu leczenia.

6. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych osobom nieupoważnionym. Państwa dane mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym, z którymi Nasza Placówka podpisała umowę powierzenia, jedynie dla celów wykonywanych procedur diagnostycznych, leczniczych i laboratoryjnych.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług medycznych oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, tj.:

- marketingu własnych produktów i usług - do czasu wycofania przez Państwa udzielonej wcześniej zgody,

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

8. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.